DE HÛNEKOP
en dy

Stjer


FRL:

Omskriuwing Projekt:

Stjer is de earste echte Frysktalige blockbuster. It is in aksjekomedy fan dik oardal oere, dy't yn 2021 yn premjêre giet. Mei haadrollen foar Bertrie Wierenga, Harm Bakker en Emiel Stoffers. Fjidder sil in grut ferskaat oan Fryske artysten en oare illustere figuren út de proveensje  yn de film te sjen wêze. Fan Iris Kroes oant Boer Frans en Fan  Lytse Teake vd Meer (†) oant Johannes Rypma. De makkers fan de film, Janko Krist (hea, man bijt hond, bourkje foar begjinners) en Jeroen Seinstra en Emiel Stoffers fan de Hûnekop, ha sich gruttendiels ynspirêre litten troch films as; Flodder, new kids, nakes gun en Bassie & Adriaan. 


 

NL:

Omschrijving project:

Stjer is de eerste echte Frysktalige blockbuster. Een actie comedy van dik anderhalf uur die in 2021 in premiere gaat. Met hoofdrollen voor Bertrie Wierenga, Harm Bakker en Emiel Stoffers . Verder zal een groot verscheidenheid aan Fryske artiesten en andere illustere figuren uit de provincie in de film te zien zijn.  Van Iris Kroes tot Boer Frans en van lytse Teake vd Meer (†) tot Johannes Rypma.  De makers van de film, Janko Krist (hea, man bijt hond, bourkje foar begjinners) en Jeroen Seinstra en Emiel Stoffers van de Hûnekop, hebben zich voornamelijk laten inspireren door films als; Flodder, new kids, nakes gun en Bassie & Adriaan. It Ferhaal

Yn de film folgje wy Hûnekopsjonger Emiel Stoffers. Nei alle suksessen fan De Hûnekop is hy in
hy in arrogante, egotrippende, narsystische, frou unfreonlike, cocainesnuvende mispunt
wurden. Ek hat hy in swalker fan strjitte plukt, Freddy (spile troch Harm Bakker oftewol Danny
Pannadero) dy't allegear putsjes foar him docht.
Undertusken komme, ûnder fertochte omstannichheden, hieltyd mear artysten om. Geandewei
docht bliken dat it om in serymoardner giet, dy't it op Fryske sjongers fersjoen hat. Resjersjeur
Goaitske fan Goaitsen, spile troch Bertrie Wieringa, ûndersiket de saak en warskôget Emiel.
Emiel falt as in blok foar har.
Yn reaksje op de driging fan de moardner bombardeert Emiel Freddy ta nije sjonger fan de
Hûnekop. Emiel sels wurdt manager. Freddy ferstiet gjin Frysk en wit dus ek net wat der oan de hân is.
Soks bedroch kin fansels net lang goed gean. 

 Slagget it Emiel om te feroarjen??? Sil hy syn ferantwurdlikheid pakke en de moardner trotsere??? Om sa werom te heljen wat hy kwyt rekke is? 

Dat is dit jier te besjen op it grutte doek!

Het verhaal

 In de Film volgen we  zanger Emiel stoffers. Na alle successen van zijn band De Hûnekop is hij een arrogant, egotrippend, narsistisch, vrouw onvriendelijk, homofoob, coke snuivend mispunt geworden. Ook heeft hij een zwerver van straat geplukt (Harm Bakker) om voor hem allerlei klusje te laten doen. Ondertussen komen er, onder verdachte omstandigheden, steeds meer Fryske artiesten om het leven. Later doet blijken dat er een serie moordenaar actief is. Rechercheur Goaitske van Goaitsen (Berttrie Wierenge) onderzoekt de zaak en waarschuwt Emiel. Hij valt als een blok voor haar. In reactie op de dreiging bombardeerd Emiel Freddy tot nieuwe zanger van de Hûnekop en wordt zelf manager, om op die manier buiten schot van de moordenaar te blijven, maar ondertussen zo veel mogelijk geld te verdienen. Freddy verstaat geen Frysk dus heeft geen flauw idee wat er allemaal aan de hand is. dit soort bedrog kan natuurlijk nooit lang stand houden.

Zal het Emiel lukken om te veranderen? Zal hij zijn verantwoordelijk te nemen en de moordenaar trotseren om zo terug te halen wat hij ooit verloor???


Dat is dit jaar allemaal te zien op het grote doek!

 • Freddy, Goaitske en Eamel - pisje
  Freddy, Goaitske en Eamel - pisje
 • Harm Bakker, Frederique, Janneke, Welmoed en Margreet
  Harm Bakker, Frederique, Janneke, Welmoed en Margreet
 • Freddy as Eamel
  Freddy as Eamel


KLIK HJIR FOAR MERCH!

Teaser:

Stjer TV:

#1

 

#2

#3

#4

 #5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16


Media:


Artikel de Westreender 09-11-2020
Artikel Leeuwarder Courant 08-09-2020


Artikel Suksawat 01-09-2020


Artikel RTF NOF 02-09-2020


Perskonferinsje omrop FryslânFolgje it nijs op de Hûnekop FB pagina:

Cast:

De Hûnekop, Harm bakker, Bertrie Wieringa, Griet Wiersma, Anneke Douma, Frerik de Swetser, Twarres, Marcel Smit, Jitiizer, Gewoon Bram, Jan Kobus Seuninga, Johannes Rypma, Teake v/d Meer, Iris Kroes, Jaap Louwes, Frans Zwaagstra en mear.......

Sponsoren:

 • D_N Accountants Adviesgroep Logo
  D_N Accountants Adviesgroep Logo
 • Fab Menaam Riool _ Wegenbeheer Logo
  Fab Menaam Riool _ Wegenbeheer Logo
 • H de Boer Logo
  H de Boer Logo
 • KOOI_LOGO_RGB
  KOOI_LOGO_RGB
 • Kroon Vleeswaren Logo
  Kroon Vleeswaren Logo
 • logo het kroeggerij
  logo het kroeggerij
 • logo SYTSMA 2015
  logo SYTSMA 2015
 • Logo-NNRD_RGB
  Logo-NNRD_RGB
 • Outlaw Logo
  Outlaw Logo
 • Pax Groep Transport Logo
  Pax Groep Transport Logo
 • Proficio Logo_1
  Proficio Logo_1
 • TV TALSMA SHIPYARDS
  TV TALSMA SHIPYARDS
 • TV HCA
  TV HCA
 • TV ALERTEC
  TV ALERTEC
 • Scherjons Klompenmakerij Logo
  Scherjons Klompenmakerij Logo