DE HÛNEKOP
EN DY

Stjer

klik hier voor de DVD
klik hier om Stjer te kijkenFRL:

Omskriuwing Projekt:

Stjer is de earste echte Frysktalige blockbuster. It is in aksjekomedy fan dik oardal oere, dy't yn 2021 yn premjêre giet. Mei haadrollen foar Bertrie Wierenga, Harm Bakker en Emiel Stoffers. Fjidder sil in grut ferskaat oan Fryske artysten en oare illustere figuren út de proveensje  yn de film te sjen wêze. Fan Iris Kroes oant Boer Frans en Fan  Lytse Teake vd Meer (†) oant Johannes Rypma. De makkers fan de film, Janko Krist (hea, man bijt hond, bourkje foar begjinners) en Jeroen Seinstra en Emiel Stoffers fan de Hûnekop, ha sich gruttendiels ynspirêre litten troch films as; Flodder, new kids, naked gun en Bassie & Adriaan. 


 

NL:

Omschrijving project:

Stjer is de eerste echte Frysktalige blockbuster. Een actie comedy van dik anderhalf uur die in 2021 in premiere gaat. Met hoofdrollen voor Bertrie Wierenga, Harm Bakker en Emiel Stoffers . Verder zal een groot verscheidenheid aan Fryske artiesten en andere illustere figuren uit de provincie in de film te zien zijn.  Van Iris Kroes tot Boer Frans en van lytse Teake vd Meer (†) tot Johannes Rypma.  De makers van de film, Janko Krist (hea, man bijt hond, bourkje foar begjinners) en Jeroen Seinstra en Emiel Stoffers van de Hûnekop, hebben zich voornamelijk laten inspireren door films als; Flodder, new kids, naked gun en Bassie & Adriaan. It Ferhaal

Yn de film folgje wy Hûnekopsjonger Emiel Stoffers. Nei alle suksessen fan De Hûnekop is hy in arrogante, egotrippende, narsystische, frou unfreonlike, cocainesnuvende mispunt
wurden. Ek hat hy in swalker fan strjitte plukt, Freddy (spile troch Harm Bakker) dy't allegear putsjes foar him docht.
Undertusken komme, ûnder fertochte omstannichheden, hieltyd mear artysten om. Geandewei docht bliken dat it om in serymoardner giet, dy't it op Fryske sjongers fersjoen hat. Resjersjeur Goaitske fan Goaitsen, spile troch Bertrie Wieringa, ûndersiket de saak en warskôget Emiel.
Emiel falt as in blok foar har.
Yn reaksje op de driging fan de moardner bombardeert Emiel Freddy ta nije sjonger fan de
Hûnekop. Emiel sels wurdt manager. Freddy ferstiet gjin Frysk en wit dus ek net wat der oan de hân is.
Soks bedroch kin fansels net lang goed gean. 

 Slagget it Emiel om te feroarjen??? Sil hy syn ferantwurdlikheid pakke en de moardner trotsere??? Om sa werom te heljen wat hy kwyt rekke is? 

Dat is dit jier te besjen op it grutte doek!

Het verhaal

 In de Film volgen we  zanger Emiel stoffers. Na alle successen van zijn band De Hûnekop is hij een arrogant, egotrippend, narsistisch, vrouw onvriendelijk, homofoob, coke snuivend mispunt geworden. Ook heeft hij een zwerver van straat geplukt (Harm Bakker) om voor hem allerlei klusje te laten doen. Ondertussen komen er, onder verdachte omstandigheden, steeds meer Fryske artiesten om het leven. Later doet blijken dat er een serie moordenaar actief is. Rechercheur Goaitske van Goaitsen (Berttrie Wierenge) onderzoekt de zaak en waarschuwt Emiel. Hij valt als een blok voor haar. In reactie op de dreiging bombardeerd Emiel Freddy tot nieuwe zanger van de Hûnekop en wordt zelf manager, om op die manier buiten schot van de moordenaar te blijven, maar ondertussen zo veel mogelijk geld te verdienen. Freddy verstaat geen Frysk dus heeft geen flauw idee wat er allemaal aan de hand is. dit soort bedrog kan natuurlijk nooit lang stand houden.

Zal het Emiel lukken om te veranderen? Zal hij zijn verantwoordelijk te nemen en de moordenaar trotseren om zo terug te halen wat hij ooit verloor???


Dat is dit jaar allemaal te zien op het grote doek!


Freddy, Goaitske en Eamel - pisje
Freddy, Goaitske en Eamel - pisje
Harm Bakker, Frederique, Janneke, Welmoed en Margreet
Harm Bakker, Frederique, Janneke, Welmoed en Margreet
Freddy as Eamel
Freddy as Eamel


KLIK HJIR FOAR MERCH!


 FRL:

Stjer best besochte film yn Fryslân:

 

NL:

Stjer best bezochte film in Friesland: 

DRACHTEN - De Fryske aksjecomedie Stjer wie yn de moanne september fjirrewei de best besochtte film yn Fryslân. Dit lieket ut een rûngong fan de filmmakers Emiel Stoffers en Janko Krist langs de Fryske bioscopen.

DRACHTEN - De Friese actiecomedy Stjer was in de maand september verreweg de best bezochte film in Friesland. Dit blijkt uit een rondgang van de filmmakers Emiel Stoffers en Janko Krist langs de Friese bioscopen.

Voar Nick van der Berg van CineSneek komt de grutte tastream van de besoekers as een verassing: "Ik had wel verwacht dat veel fans van De Hunekop de film zouden kijken, maar de film trekt een veel breder publiek. Sander Hakbijl, eigenaar van De Bios yn Drachten is et dermei iens: "Het is opvallend dat alle doelgroepen Stjer inmiddels omarmen. De film word breed gedragen.

Voor Nick van der Berg van CineSneek komt de grote toestroom van bezoekers als een verrassing: "Ik had wel verwacht dat veel fans van De Hunekop de film zouden kijken, maar de film trekt een veel breder publiek. Sander Hakbijl, eigenaar van De Bios in Drachten is het daarmee eens: "Het is opvallend dat alle doelgroepen Stjer inmiddels omarmen. De film wordt breed gedragen."

Emiel Stoffers, zanger fan De Hûnekop en ien fan de skeppers fan de film is natuurlijk bliid mei de hege besoekersoantallen: "Wy hienen fansels hoopt dat Stjer in sukses wurde soe. Mar dat bliuwt altyd ofwachtsjen. Ik bin der tige grutsk op dat safolle minsken enthousiast binne oer de film."


Emiel Stoffers, zanger van de Hunekop en één van de makers van de film is natuurlijk blij met de hoge bezoekersaantallen: "Wy hienen fansels hoopt dat Stjer in sukses wurde soe. Mar dat bliuwt altyd ofwachtsjen. Ik bin der tige grutsk op dat safolle minsken enthousiast binne oer de film."

Jan Paul Beverwijk, manager fan Pathé yn Ljouwert naam Stjer ol eerder de best scorende film sinds de Coronacrisis, "Het is hartstikke leuk wat er jir yn Fryslân gebeurd roen Stjer. We hoopje dat de film nog folle besoekers lûket. Mar nei alle lovende kritieken sjuch ik dat wol goed kommen


Jan Paul Beverwijk, manager van Pathé in Leeuwarden noemde Stjer al eerder de best scorende film sinds de coronacrisis, "Het is hartstikke leuk wat er hier in Friesland gebeurt rond Stjer. We hopen dat de film nog veel bezoekers trekt. Maar na alle lovende kritieken zie ik dat wel goedkomen."


SBS6 Artikel:Teaser:


Stjer TV:

#1

 


#2

#3

#4

 #5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16


Media:


Artikel de Westreender 09-11-2020
Artikel Leeuwarder Courant 08-09-2020


Artikel RTF NOF 02-09-2020
Artikel Suksawat 01-09-2020


Omrop Fryslân 10-0802021
Leeuwarder courant 12-08-2021


Perskonferinsje omrop FryslânFolgje it nijs op de Hûnekop FB pagina:

Cast:

De Hûnekop, Harm bakker, Bertrie Wieringa, Griet Wiersma, Anneke Douma, Frerik de Swetser, Twarres, Marcel Smit, Jitiizer, Gewoon Bram, Jan Kobus Seuninga, Johannes Rypma, Teake v/d Meer, Iris Kroes, Jaap Louwes, Frans Zwaagstra en mear.......

Sponsoren:

D_N Accountants Adviesgroep Logo
D_N Accountants Adviesgroep Logo
Fab Menaam Riool _ Wegenbeheer Logo
Fab Menaam Riool _ Wegenbeheer Logo
H de Boer Logo
H de Boer Logo
KOOI_LOGO_RGB
KOOI_LOGO_RGB
Kroon Vleeswaren Logo
Kroon Vleeswaren Logo
logo het kroeggerij
logo het kroeggerij
logo SYTSMA 2015
logo SYTSMA 2015
Logo-NNRD_RGB
Logo-NNRD_RGB
Outlaw Logo
Outlaw Logo
Pax Groep Transport Logo
Pax Groep Transport Logo
Proficio Logo_1
Proficio Logo_1
TV TALSMA SHIPYARDS
TV TALSMA SHIPYARDS
TV HCA
TV HCA
TV ALERTEC
TV ALERTEC
Scherjons Klompenmakerij Logo
Scherjons Klompenmakerij Logo